Dofinansowanie z PFRON

Pomagamy przedsiębiorcom zoptymalizować koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników. Oferujemy pomoc w pozyskaniu i obsłudze dofinansowań z PFRON. I Ty możesz uzyskać miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego do 75% wysokości jego pensji brutto.

Co oznacza skrót PFRON i czym się zajmuje?

PFRON to skrót nazwy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To organizacja, która pomaga i przekazuje pieniądze przedsiębiorcom, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne, osobom niepełnosprawnym prowadzącym własne działalności, organizacjom pozarządowym wpierającym osoby niepełnosprawne jak i samorządom, które również zajmują się niesieniem pomocy osobom potrzebującym tj. z grupami inwalidzkimi.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?

O dofinansowanie z PFRON może się ubiegać każdy pracodawca, który:

  • zatrudnia mniej niż 25 osób,
  • zatrudnia powyżej 25 osób, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% (jeśli Twoja firma ma niższy wskaźnik możemy pomóc),
  • prowadzi zakłady pracy chronionej,
  • zatrudnia przynajmniej jednego pracownika, a czas jego zatrudnienia jest dłuższy niż rok

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Dofinansowania zależą od wysokości pensji oraz stopnia niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną może otrzymać zwrot:

  • 160% najniższego wynagrodzenia – kiedy pracownikiem jest osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym;
  • 140% najniższego wynagrodzenia – kiedy pracownikiem jest osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym;
  • 60% najniższego wynagrodzenia – gdy pracownikiem jest niepełnosprawny w stopniu lekkim.

Wymienione kwoty powiększane są o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wobec których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, a także niewidomych.

Dofinansowanie miesięczne wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Zaznaczyć należy, że na koszty płacy oprócz wynagrodzenia brutto zalicza się również finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Osoba niepełnosprawna to pełnowartościowy pracownik, to osoba która całym sobą poświęca się wykonywaniu pracy. Mit, który mówi o tym, że osoba ze stopniem niepełnosprawności gorzej radzi sobie w pracy z dnia na dzień nie znajduje odzwierciedlenia w realiach. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może mieć różne podstawy. W wielu przypadkach niepełnosprawność danej osoby nie jest widoczna "gołym okiem", a dane schorzenie nie przeszkadza w rzetelnym wykonywaniu pracy.

Bardzo często niepełnosprawni pracownicy są o wiele bardziej zmotywowani i zaangażowani w prace.

Możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczonym stopniem to duży plus, który obniża koszty działania danego przedsiębiorcy, a zaoszczędzone środki mogą zostać wykorzystane na inny cel być może na reklamę, rozwój przedsiębiorstwa czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza firma może zaoferować pomoc:

  • w zakresie doradztwa -konsultacje dotyczące zatrudniania i dofinansowania pracowników w ramach środków z PFRON, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych i rejestracja firm w PFRON,
  • w zakresie obsługi dofinansowań z PFRON - comiesięczne rozliczenia dofinansowań w systemie SODIR, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, monitorowanie statusu firmy w PFRON.
  • w pokonaniu drogi formalnej do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wraz z przygotowaniem dokumentacji, wniosku o dofinansowanie na utworzenie stanowiska pacy oraz comiesięczną refundację kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.